VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว

ขอ้มลูน้เีป็นขอ้มลูล่าสดุของจดุ ให้บริการข้อมูลขา่วสารสาหรบันักท่องเท่ียวที่ได้รบัการรบัรองโดยJNTO ทจ่ีงัหวดัโคจไิดท้าการสารวจไวเ้ม่อืเดอืนสงิหา2015

จดุ ให้บริการข้อมลู ข่าวสารสาหรบั นักท่องเที่ยว

ใจกลางเมืองโคจิ
 • ชื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก

  ที่อยู่

  หมายเลขโทรศัพท์

  เวลาทำการ

  ภาษา

  ฟรีไวไฟ

  อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์

 • ชื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก
  ศูนย์ให้ข้อมูล "i" จังหวัดโคจิ
  ที่อยู่
  2-10-17 คิตะฮอมมาจิ อำเภอโคจิ (ในโทะสะเทราสึ)
  หมายเลขโทรศัพท์
  +81-88-826-3337
  เวลาทำการ
  9:00~17:00
  ภาษา
  ภาษาอังกฤษ
  ฟรีไวไฟ
  สามารถใช้ได้ *จำกัดระยะเวลา 1 ชั่วโมง
  อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
  ใช้งานได้ฟรี
ใจกลางเมืองชิมันโตะ
 • ชื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก

  ที่อยู่

  หมายเลขโทรศัพท์

  เวลาทำการ

  ภาษา

  ฟรีไวไฟ

  อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์

 • ชื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก
  ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเมืองชิมันโตะ
  ที่อยู่
  385-15 อุยามะ อำเภอชิมันโตะ จังหวัดโคจิ
  หมายเลขโทรศัพท์
  +81-880-35-4171
  เวลาทำการ
  8.30 - 17.30
  ภาษา
  ภาษาอังกฤษ
  ฟรีไวไฟ
  ใช้งานไม่ได้
  อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
  ใช้งานได้ฟรี
 • ชื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก
  สถานีพักรถบนถนน นาบุระโทะสะซางะ
  ที่อยู่
  1350 ซางะ เมืองคุโรชิโอะ ตำบลฮาตะ จังหวัดโคจิ
  หมายเลขโทรศัพท์
  +81-880-55-3325
  เวลาทำการ
  8.00 - 18.00
  ภาษา
  มีพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษในระดับที่พอสื่อสารได้ในยามจำเป็น
  ฟรีไวไฟ
  ใช้งานได้ฟรี
  อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
  ใช้งานได้ฟรี
SHARE ON: