VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

รางรถไฟสายธรรมชาติยะนะเสะ+การคงอยู่ของรางรถไฟ

เปิดรางรถไฟสายธรรมชาติตั้งแต่ปลายสมัยเมจิบริเวณจูเกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดโคชิโดยคำนึงถึงต้นยะนะงิซึ่งเป็นสุดยอดไม้ สร้างผลงานในฐานะที่เป็นองค์กรคมนาคมบริเวณนี้จนถึงปีโชวะที่ 38 (1963) การคงอยู่ที่ยังเหลือร่องรอยในเวบานั้นกระจัดกระจายทั่วบริเวณนี้ในปัจจุบัน

ข้อมูล

สถานที่

ชื่อสถานที่ ที่อยู่ การเข้าถึง
SHARE ON: