VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

การเดินทาง

ในจงั หวดั โคจมิ รี ะบบการคมนาคมมากมายหลายประเภท ตงั้ แต่รถบสั ทว่ี งิ่ ภายในเมอื ง รถรางทม่ี ดี ไี ซน์แบบยอ้ น ยุคไปจนถงึรถไฟทเ่ีช่อืมโยงสถานทต่ี่างๆภายในจงัหวดัโคจเิป็นเสน้ทางยาวและมคีวามครอบคลุมหากเทย่ีว โดยใชร้ะบบดงักล่าวประกอบกนักจ็ะสามารถเทย่ีวรอบจงัหวดัโคจไิดอ้ย่างสนุกสนานและสะดวกสบาย

 • Rail

  รถไฟ
  มีขบวนรถไฟแบบพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น รถไฟ JR ชินคันเซนที่วิ่งเร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น รถไฟโทรอคโกะ (รถขนาดเล็กวิ่งบนราง) และรถไฟสายท้องถิ่นที่มีตัวรถเป็นแบบเปิดโล่ง ให้ความรู้สึกดี เป็นต้น ขอแนะนำตั๋ว ALL SHIKOKU Rail Pass ซึ่งเป็นตั๋วที่สามารถขึ้นรถบัส รถไฟ และมีเส้นทางวิ่งของบริษัทเดินรถ 6 บริษัท ภายในเกาะชิโกกุได้ด้วยตั๋วเพียงใบเดียว
 • Tram

  รถราง
  รถรางในจังหวัดโคจิ มีความเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นอยู่ 3 ประการ อันได้แก่ มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ยาวนานเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น (เริ่มกิจการเมื่อปี 1904) ระยะทางวิ่งของสายรถไฟยาวเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น (25.3 กิโลเมตร) และมีระยะห่างระหว่างสถานีสั้นที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น (63 เมตร) มีตั๋ววันสำหรับขี้นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สะดวกต่อการท่องเที่ยว มีตั๋วจำหน่ายในขบวนรถ
 • Bus

  รถบัส
  ภายในจังหวัดโคจิมีรถบัสมากมายวิ่งให้บริการ เช่น รถแอร์พอร์ตบัส เชื่อมโยงจากประตูน่านฟ้าจังหวัดโคจิ สู่ใจกลางเมืองโคจิด้วยรถด่วนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดโคจิกับโตเกียวและโอซาก้า รถประจำทางที่วิ่งให้บริการทุกซอกทุกมุมภายในจังหวัดโคจิ รถมายยูบัสที่วิ่งเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวภายในจังหวัดโคจิ เป็นต้น รถมายยูบัสเป็นรถสำหรับการท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย สามารถขึ้นลงได้อิสระ และขึ้นลงกี่ครั้งก็ได้ภายในหนึ่งวัน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหากแสดงพาสปอร์ตจะมีบริการส่วนลดครึ่งราคาให้ด้วย โปรดลองใช้บริการดูสักครั้ง้
 • Ferry

  เรือเฟอร์รี่
  เรือเฟอร์รี่ที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองสุคุโมะ ที่อยู่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดโคจิกับเมืองไซคิของจังหวัดโออิตะบนเกาะคิวชู เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นเส้นทางเดินเรือเพียงเส้นทางเดียวที่เชื่อมจังหวัดโคจิกับเกาะคิวชู ลองมาเพลิดเพลินไปกับการนั่งเรืองแบบชิวๆ ดูบ้าง
  *ปัจจุบันอยู่ระหว่างการงดให้บริการ
 • Airplane

  เครื่องบิน
  สนามบินโคจิเรียวมะ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนันกุเยื้องไปทางทิศตะวันนออกของเมืองโคจิ เชื่อมโยงจังหวัดโคจิกับหัวเมืองใหญ่อันได้แก่ โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอกะ ภายในเวลาอันสั้น หากลองใส่จังหวัดโคจิลงในแผนการเดินทางร่วมกับหัวเมืองใหญ่อื่นๆ รับรองว่าการมาเยือนประเทศญี่ปุ่นของท่านจะเป็นทริปที่มีความหมายยิ่งขึ้น ได้อรรถรสที่ต่างออกไปและไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน
 • Taxi

  แท็กซี่
  ไม่ว่าสถานที่ที่จะไปเป็นการไปเยือนครั้งแรกก็ตาม ถ้านั่งรถแท็กซี่ท่านก็จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสะดวกสบายได้อย่างแน่นอน ในจังหวัดโคจิคนขับแท็กซี่จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อรับรองความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการต้อนรับลูกค้า จึงมีรถแท็กซี่ที่คอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้วยหัวใจแห่งการบริการแบบญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า "โอโมเทะนาชิ" ท่านที่อยากสนุกสนานกับการสื่อสารกับคนขับรถโปรดลองใช้บริการแท๊กซี่ดูสักครั้ง
 • Car rental

  รถเช่า
  ถ้าใช้บริการรถเช่าท่านจะสามารถขับไปยังสถานที่ที่ต้องการไปได้ทุกซอกทุกมุม โดยไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาและค่าบริการ การท่องเที่ยวก็มีความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดโคจิมีพื้นที่กว้าง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพระหว่างทางได้โดยการหยุดพักเป็นระยะๆ และโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง

ทางรถยนต์

ด้วยการขนส่งสาธารณะ

SHARE ON: