VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ทริปรถไฟ 7 วัน รอบชิโกกุผ านโอซาก า

กําหนดกา
7วัน
ฤด
ทุกฤด
วันที่ 1
ท าอากาศยานนานาชาติคันไซ → สถานีชินโอซาก า → สถานีโอคายาม า → สถานีทาคามัตสึ
1 ท าอากาศยานนานาชาติคันไซ

รถไฟ รถด วนพิเศษท าอากาศยานฮารุกะ (50 นาที)

2สถานีชินโอซาก า

รถไฟ ซันโยชินคันเซ็น (โนโซมิ, มิซุโฮะ, ซากุระ และอื่นๆ) (50 นาที)

3สถานีโอคายาม า

รถไฟ JR สายเซโตะ-โอฮาชิ (รถด วนมารีนไลเนอร ) และอื่นๆ (1 ชม.)

4สถานีทาคามัตส     ที่พักภายในเมืองทาคามัตสึ
วันที่ 2
สถานีทาคามัตสึ → สวนสาธารณะริทสึริน → สถานีทาคามัตสึ → สถานีโคโตฮิระ → ศาลเจ าโคโตฮิระกู → สถานีโคโตฮิระ → สถานีโคจ ิ→ ตลาดฮิโรเมะ
1สถานีทาคามัตส

รถไฟ JR สายโคโตคุ รถธรรมดา (5 นาที)

2สวนสาธารณะริทสึรินประตูเหนือ
3สวนสาธารณะริทสึริน
สวนสาธารณะริทสึริน
ซ่ึงได รับการกําหนดให เป นสถานที่ซึ่งมีความสวยงามเป นพิเศษของประเทศนั้น มีพื้นที่ใหญ ที่สุดในบรรดาสวนท่ีเป นสมบัติทางวัฒนธรรม
ท่ีน่ีมีภูเขาชิอุนที่เขียวขจี เป นพ้ืนหลัง มีบ อน้ํา 6 แห ง และเนินจําลอง 13 แห งเรียงรายอย างเชี่ยวชาญ
นอกจากน้ียังแบ งพ้ืนที่เป นสัดส วน และมีการจัดวางก อนหิน นับเป นสวนแบบเดินชม
ในช วงต นยุคเอโดะ ที่เต็มไปด วยความสง างามของต นไม และหิน
4สวนสาธารณะริทสึรินประตูเหนือ

รถไฟ JR สายโคโตคุ รถธรรมดา (5 นาที)

5สถานีทาคามัตสึ

รถไฟ JR สายโยะซัง, สายโดะซัง (รถด วนซันพอร ท หรือ รถด วนพิเศษชิมันโตะ) (1 ชม.)

6สถานีโคโตฮิระ
เดิน (ประมาณ 30 นาที)
7ศาลเจ าโคโตฮิระกู
ศาลเจ าหลักของศาลเจ าโคโตฮิระทั่วประเทศซึ่งบูชาโอโมโนนุชิโนะคามิ ที่คุ นเคยในฐานะ "เทพเจ าของทะเล" มาตั้งแต สมัยโบราณ
ท่ีนี่มีชื่อเสียงเรื่องทางเข าสู ศาลเจ าท่ีเป นบันไดหิน ซึ่งทอดยาว 785 ขั้นกว าจะถึงศาลเจ าหลัก และ 1,368 ขั้นกว าจะถึงศาลเจ าชั้นใน ระหว างทางมีศาลเจ าที่เก็บรักษาอาคาร
และงานศิลปะที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมกระจายกันอยู
เดิน (ประมาณ 30 นาที)
8สถานีโคโตฮิระ

รถไฟ JR สายโดะซัง (รถด วนพิเศษนันปู, รถด วนพิเศษชิมันโตะ) (1 ชม. 40 นาที)

9สถานีโคจิ
เดิน (ประมาณ 20 นาที)
10ตลาดฮิโรเมะ
ตลาดที่มีบรรยากาศแบบ "หมู บ านร านแผงลอย" อันเต็มไปด วยผู คนท องถิ่นตลอดเวลา
ที่นี่เป นย่ิงกว าตลาด โดยรวบรวมร านค ามากกว า 60 ร านซึ่งมีความพิเศษเฉพาะตัว
ทั้งร านอาหารท่ีสามารถสัมผัสกับรสชาติของเมืองโทสะ, ร านขายปลาสดใหม , ร านสินค าเบ็ดเตล็ดที่มีเอกลักษณ และอื่นๆ
11ที่พักภายในเมืองโคจิ
วันที่ 3
สถานีโคจิ → สถานีอาคะโอคะ → เอะคินกุระ → สถานีอาคะโอคะ → สถานีนาฮาร ิ→ สวนโมเน ต → สถานีนาฮาร ิ→ สถานีโคจิ
1สถานีโคจิ

รถไฟ JR สายโดะซัง, รถไฟโทสะคุโรชิโอะ (40 นาที)

2สถานีอาคะโอคะ
เดิน (ประมาณ 10 นาที)
3เอะคินกุระ (Ekingura)
พิพิธภัณฑ ของคินโซ (ช่ือเล น เอะคิน) ศิลป นช วงปลายสมัยเอโดะ ที่สร างจากการปรับปรุงโกดังข าว
รวบรวมภาพบนฉากพับท่ีสืบทอดกันมาในเมือง 23 ภาพ
สามารถชมภาพบนฉากพับของจริงที่วาดขึ้นเมื่อหลายร อยป ก อนได ตลอดเวลา จากรูเป ดบนกําแพง 2 จุด (เปลี่ยนการจัดแสดงเดือนละครั้ง)
เดิน (ประมาณ 10 นาที)
4สถานีอาคะโอคะ

รถไฟ JR สายโดะซัง, รถไฟโทสะคุโรชิโอะ (50 นาที)

5สถานีนาฮาริ

รถบัส รถบัสดําเนินการโดยหมู บ านคิตะกาวะ (10 นาที)

6หม ูบ านคิตะงาวะ "สวนโมเน ต " Marmottan
"สวนโมเน ต " เป นสวนซึ่งตั้งอยู ที่ชิแวร นี่ ในประเทศฝรั่งเศส มีชื่อเสียงในฐานะสวนซึ่งคล็อด โมเน ต
จิตรกรเอกแนวอิมเพรสชั่นนิสม ชื่อดังหลงรัก
"สวนโมเน ต " Marmottan ที่หมู บ านคิตะงาวะนี้
ได จําลองสวนนั้นขึ้นมาท ามกลางธรรมชาติของโคจิ
และเป นสถานที่แห งเดียวในโลกที่ได รับอนุญาตให ใช ช่ือ สวนโมเน ต ได

รถบัส รถบัสดําเนินการโดยหม ูบ านคิตะกาวะ (10 นาที)

7สถานีนาฮาริ

รถไฟ JR สายโดะซัง, รถไฟโทสะคุโรชิโอะ (1 ชม. 30 นาที)

8สถานีโคจิ ที่พักภายในเมืองโคจิ
วันที่ 4
สถานีโคจิ → สถานีโทสะคุเระ → ตลาดคุเระไทโชมาจิ → สถานีโทสะคุเระ → สถานีนากามุระ → ป นจักรยานที่แม น้ําชิมันโตะ
1สถานีโคจิ

รถไฟ JR สายโดะซัง (รถด วนพิเศษนันปู, รถด วนพิเศษชิมันโตะ, รถด วนพิเศษอะชิซุริ) (1 ชม.)

2สถานีโทสะคุเระ
เดิน (ประมาณ 5 นาที)
3ตลาดคุเระไทโชมาจิ
ตลาดย านร านค าและร านแผงลอยริมทางซ่ึงเป นท่ีคุ นเคยในฐานะครัวของมหาช นมามากกว า 100 ป
เมื่อถึงเวลาช วง 11 นา ิกา
 ชาวประมงจะนําปลาที่จับมาได มาเรียงรายอย ูหน าร าน
    ตลาดก็จะคึกคักขึ้นมาทันที และสิ่งที่ได รับความนิยมก็คือ
การลิ้มลองรสชาติท่ีตลาดอันน าชวนคิดถึง
ข าวหน าไคเซ็นด ง (คุเระด ง) ซ่ึงมีวัตถุดิบสุดโปรดสดใหม คะแนนเต็มเป นท็อปป ง
เดิน (ประมาณ 5 นาที)
4สถานีโทสะคุเระ

รถไฟ JR สายโดะซัง (รถด วนพิเศษนันปู, รถด วนพิเศษชิมันโตะ, รถด วนพิเศษอะชิซุริ) (1 ชม.)

5สถานีนากามุระ
6ป นจักรยานที่ลุ มแม น้ําชิมันโตะ
ลุ มน้ําแม น้ําชิมันโตะ เต็มไปด วยเสน ห ท่ีทําให หัวใจตื่นเต น!
ระหว างท่ีสัมผัสกับสี่ฤดูกาลด วยตนเองจากจักรยานเช า จะไม ลองป นไปชม ทิวทัศน เมืองเกียวโตน อยของหมู บ านนากามุระ หรือ สะพานจิงกะดูหรือ?
ระหว างที่อยู ใน "ช วงเวลาชิมันโตะ"
ก็ขอให เพลินกับสายน้ําใสของแม น้ําชิมันโตะที่เป ยมด วยความอุดมสมบูรณ กัน
จักรยาน (1 ชม.)
7ที่พักภายในเมืองชิมันโตะ
วันที่ 5
สถานีนากามุระ → สถานีคุโบะคาวะ → สถานีอุวะจิมะ → สวนนันราคุเอ็น → สถานีอุวะจิมะ → สถานีมัตสึยามะ → โดโกะออนเซ็น
1สถานีนากามุระ

รถไฟ รถไฟโทสะคุโรชิโอะ (รถด วนพิเศษนันปู, รถด วนพิเศษอะชิซุริ) (40 นาที)

2สถานีคุโบะคาวะ

รถไฟ รถไฟโทสะคุโรชิโอะ, JR สายโยะโดะ, JR สายโยะซัน (2 ชม.)

3สถานีอุวะจิมะ

รถบัส รถบัสอุวะจิมะ "ไปทางฟุคุอุระ" (40 นาที)

4สวนนันราคุเอ็น
สวนญ่ีปุ นขนาดใหญ ท่ีสุดในชิโกกุซ่ึงรวบรวมและสร างด วยเทคนิคการออกแบบ ภูมิทัศน สมัยใหม
สวนนันราคุเอ็น ท่ีได ถูกรับเลือกอยู ใน "100
สวนสาธารณะในตัวเมืองของญ่ีปุ น" น้ี
ผ ูท่ีมาชมทิวทัศน อันสวยงามในธีม "ภูเขา, หมู บ าน, เมือง, ทะเล" จะสามารถสัมผัสกับ
ความงามแบบญี่ปุ นผ านทางธรรมชาติในแต ละฤดูกาลได อย างลึกซ้ึง

รถบัส รสบัสอุวะจิมะ (40 นาที)

5สถานีอุวะจิมะ

รถไฟ JR สายโยะซัน (รถด วนพิเศษอุวะไค) (1 ชม. 30 นาที)

6สถานีมัตสึยามะ
รถไฟ รถไฟอิโยะ (30 นาที)
7ท่ีพักในโดโกะออนเซ็น
ออนเซ็นที่เรียกได ว าเก าแก ที่สุดของญ่ีปุ น อาคารหลักที่เป นไม 3 ช้ันอันสง างามแบบปราสาทนั้น
ตัวอาคารท้ังหมดเป นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ
วันที่ 6
รถไฟโบ็ตจัง → ปราสาทมัตสึยามะ → สถานีมัตสึยามะ → สถานีโอคายาม า → สถานีชินโอซาก า
1โดโกะออนเซ็น

รถไฟ รถไฟโบ็ตจัง (15 นาที)

2โอไคโด
เดิน (ประมาณ 20 นาที)
3ปราสาทมัตสึยามะ
หอคอยปราสาทที่น่ีเป นหนึ่งใน 12 หอคอยปราสาทท่ัวประเทศ
ท่ีหลงเหลือจากก อนสมัยยุคเอโดะมาจนถึงป จจุบัน
โดยส่ิงปลูกสร าง 21
แห งภายในปราสาทได รับการกําหนดให เป นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติ
เดิน (ประมาณ 20 นาที)
4โอไคโด

รถไฟ รถไฟอิโยะ (20 นาที)

5สถานีมัตสึยามะ

รถไฟ JR สายโยะซัน, JR สายเซโตะโอฮาชิ (รถด วนพิเศษชิโอะคาเซะ) (2 ชม. 50 นาที)

6สถานีโอคายาม า
รถไฟ ซันโยชินคันเซ็น (โนโซมิ, มิซุโฮะ, ซากุระ และอื่นๆ) (50 นาที)
7สถานีชินโอซาก า ท่ีพักในโอซาก า
วันที่ 7
เดินท องโอซาก า → ท าอากาศยานนานาชาติคันไซ
1เดินท องโอซาก า
2ท าอากาศยานนานาชาติคันไซ
SHARE ON: