VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ทริป 6 วัน รอบชิโกกุ ผ านทางโตเกียว

กําหนดการ
6วัน
ฤดู
ทุกฤดู
วันที่ 1
ท าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ → ท าอากาศยานฮาเนดะ
1ท าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เครื่องบิน (7 ชม. - 7 ชม.คร่ึง)
2ท าอากาศยานฮาเนดะ
วันที่ 2
ท าอากาศยานฮาเนดะ → ท าอากาศยานโทคุชิมะ → พิพิธภัณฑ อะวะโอโดริ → น้ําวนนารุโตะ → ที่พักภายในเมืองโคโตฮิระ
1ท าอากาศยานฮาเนดะ
เครื่องบิน (1 ชม. 20 นาที)
2ท าอากาศยานโทคุชิมะ
รถยนต (ประมาณ 30 นาที)
3พิพิธภัณฑ อะวะโอโดริ
สถานที่ซ่ึงสามารถสนุกสนานกับเทศกาลอะวะโอโดริของโทคุชิมะที่ภาคภูมิใจไป ทั่วโลกได ตลอดทั้งป
พลิดเพลินไปกับอะวะโอโดริจากคณะพิเศษ "อะวะ โนะ คาเสะ"
หลังจากนั้นยังสามารถเข าร วมเต นได ด วย
รถยนต (ประมาณ 30 นาที)
4น้ําวนนารุโตะ
ที่ช องแคบนารุโตะ มีน้ําวนที่เกิดจากกระแสน้ําขึ้นน้ําลงอยู
จะมีขนาดใหญ ที่สุดในช วงที่น้ําขึ้นลงมากๆในฤดูใบไม ผลิและฤดูใบไม ร วง
โดยกระแสน้ําสามารถมีความเร็ว 20 กม./ชม. และเส นผ านศูนย กลางสูงสุดถึง 20 ม.
รถยนต (ประมาณ 1 ชม. 30 นาที)
5ที่พักภายในเมืองโคโตฮิระ
วันที่ 3
โคโตฮิระ → ศาลเจ าโคโตฮิระกู → โรงเรียนอุด งนาคาโนะ (โคโตฮิระ) → หุบเขาโอโบเคะ → ท่ีพักในโดโกะออนเซ็น
1โคโตฮิระ
รถยนต (ประมาณ 10 นาที)
2ศาลเจ าโคโตฮิระกูู
ศาลเจ าหลักของศาลเจ าโคโตฮิระทั่วประเทศซึ่งบูชาโอโมโนนุชิโนะคามิ ที่คุ นเคยในฐานะ "เทพเจ าของทะเล" มาตั้งแต สมัยโบราณ
ที่น่ีมีชื่อเสียงเรื่องทางเข าสู ศาลเจ าที่เป นบันไดหิน ซึ่งทอดยาว 785 ขั้นกว าจะถึงศาลเจ าหลัก และ 1,368 ขั้นกว าจะถึงศาลเจ าชั้นใน
ระหว างทางมีศาลเจ าที่เก็บรักษาอาคาร
และงานศิลปะท่ีมีความสําคัญทางวัฒนธรรมกระจายกันอย
รถยนต (ประมาณ 5 นาที)
3โรงเรียนอุด งนาคาโนะ (โคโตฮิระ)
มีช างฝ มือผู เชี่ยวชาญแนะนําตั้งแต การนวดแป ง ยืดแป งด วยไม นวด ต ม ไปจนถึงรับประทาน ใช เวลาสอน 40 - 60 นาที
หลังทําเสร็จก็เพลิดเพลินกับการชิม!
รสชาติของอุด งที่ทําแล วรับประทานเองนั้นช างพิเศษ
รถยนต (ประมาณ 1 ชม. 30 นาที)
4หุบเขาโอโบเคะ
อโบเคะโคะโบเคะ สถานที่ท่ีภาคภูมิใจในทิวทัศน ท่ีสวยงามราวกับ สลักจากหินอ อนท่ีต้ังตระหง านข้ึนมา เกิดจากการไหลของ
แม น้ําโยชิโนะท่ีเชี่ยวกราด ตัดผ านพื้นที่ภูเขาของชิโกกุ
ผ านกาลเวลา 200 ล านป จนเป นหุบเขายาวประมาณ 8 กม.
รถยนต (ประมาณ 2 ชม. 10 นาที)
5ท่ีพักในโดโกะออนเซ็น
ออนเซ็นท่ีเรียกได ว าเก าแก ที่สุดของญ่ีป ุน อาคารหลักที่เป นไม 3 ช้ันอันสง างามแบบปราสาทน้ัน
ตัวอาคารท้ังหมดเป นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ
วันที่ 4
โดโกะออนเซ็น → ปราสาทมัตสึยามะ → สวนนันราคุเอ็น → สวนสาธารณะทาสึคุชิไคอิคิ & เรือท องกระจก → ท่ีพักในหมู บ านอะชิซุริออนเซ็น
1โดโกะออนเซ็น
รถยนต (ประมาณ 10 นาที)
2ปราสาทมัตสึยามะ
หอคอยปราสาทท่ีนี่เป นหน่ึงใน 12 หอคอยปราสาททั่วประเทศ
ที่หลงเหลือจากก อนสมัยยุคเอโดะมาจนถึงป จจุบัน
โดยสิ่งปลูกสร าง 21
แห งภายในปราสาทได รับการกําหนดให เป นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาต
รถยนต (ประมาณ 1 ชม. 45 นาที)
3สวนนันราคุเอ็น
สวนญ่ีปุ นขนาดใหญ ท่ีสุดในชิโกกุซึ่งรวบรวมและสร างด วยเทคนิคการออกแบบภูมิทัศ น สมัยใหม
สวนนันราคุเอ็น ท่ีได ถูกรับเลือกอยู ใน "100 สวนสาธารณะในตัวเมืองของญี่ป ุน" นี้ ผู ที่มาชมทิวทัศน อันสวยงามในธีม "ภูเขา, หมู บ าน, เมือง, ทะเล" จะสามารถสัมผัสกับ ความงามแบบญ่ีป ุนผ านทางธรรมชาติในแต ละฤดูกาลได อย างลึกซ้ึง
รถยนต (ประมาณ 1 ชม. 50 นาที)
4สวนสาธารณะทาสึคุชิไคอิคิ & เรือท องกระจก
สถานที่ทิวทัศน สวยงามซึ่งได รับการกําหนดให เป นสวนสาธารณะบริเวณทะเลแห งแรก ของญ่ีปุ น
สามารถเดินเล นท ามกลางทิวทัศน ของหินรูปร างแปลกตาที่เหลื่อมล้ํากันได ท่ีนี่มอบความเพลิดเพลินให กับผ ูคนทุกยุคสมัย
เรือนําเท่ียวที่ล องไปรอบๆ ขณะท่ีชมทิวทัศน ในทะเลจากใต ท องเรือ
สามารถสัมผัสกับปะการังและปลาเขตร อนที่อาศัยอยู ในทะเลของประเทศทางใต ด วยการเดินเล นในทะเลถึง 45 นาที
รถยนต (ประมาณ 40 นาที)
5ที่พักในหม ูบ านอะชิซุริออนเซ็น
วันที่ 5
หมู บ านอะชิซุริออนเซ็น → แหลมอะชิซุร ิ→ เรือบ านยาคาตะบูเนะแม น้ําชิมันโตะ → ร านคุโรชิโอะอิจิบังคัง → พิพิธภัณฑ กระดาษเมืองอิโนะ → ที่พักในจังหวัดโคจิ
1หม ูบ านอะชิซุริออนเซ็น
เดิน (ประมาณ 5 - 10 นาที)
2แหลมอะชิซุริ
แหลมท่ีอยู ใต สุดของชิโกกุ
เนื่องจากเป นแหลมของคาบสมุทรอะชิซุริที่ยื่นสู ทะเลสีฟ าเข มของมหาสมุทรแปซิฟ กที่ แผ ขยายออกไป
มุมมองมากกว า 180 องศาจากจุดชมวิว จึงทําให ร ูสึกถึงความกลมของโลกได ที่แหลมอะชิซุริน้ัน มีทิวทัศน แบบไดนามิคซึ่งเกี่ยวพันกับธรรมชาติ
ทําให สัมผัสได ถึงความยิ่งใหญ ของโลกอย างเลี่ยงไม ได
รถยนต (ประมาณ 1 ชม. 20 นาที)
3เรือบ านยาคาตะบูเนะแม น้ําชิมันโตะ
หน่ึงในช่ือแทนของจังหวัดโคจิ คือ "จุดส้ินสุดของสายน้ําใส"
ที่ซึ่งมีสะพานจิงกะที่มีเสน ห , ทิวทัศน ท่ีงดงาม
และแม น้ําอันอุดมสมบูรณ ด วยธรรมชาติิ
รถยนต (ประมาณ 1 ชม.)
4ร านคุโรชิโอะอิจิบังคัง (ประสบการณ คัทสึโอะทาทากิ)
ปลาคัทสึโอะสดย างด วยฟาง แล วทานตรงนั้นเลย
ทาทากิย างใหม ๆ มีกลิ่นหอมจากการย างและเนื้อสัมผัสที่เป นเอกลักษณ
เมื่อได ลองรับประทานดูครั้งหนึ่งแล ว มั่นใจได เลยว าจะติดใจอย างแน นอน
รถยนต (ประมาณ 1 ชม. 20 นาที)
5พิพิธภัณฑ กระดาษเมืองอิโนะ
กระดาษสาญี่ป ุนของเมืองโทสะมีประวัติศาสตร อันภาคภูมิใจมากกว าพันป และได รับการกําหนดให เป นหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศ
ที่ "คุระอุโดะ" หม ูบ านศิลปหัตถกรรมกระดาษสาญี่ป ุนของโทสะ และ "พิพิธภัณฑ กระดาษเมืองอิโนะ" สามารถลองทํากระดาษดูได
(มีค าใช จ าย) จึงสามารถทําไปรษณียบัตร พัดกระดาษและอื่นๆ แบบเฉพาะตัว หนึ่งเดียวในโลกได ด วย
รถยนต (ประมาณ 20 นาที)
6ที่พักในเมืองโคจ
วันที่ 6
วัดชิคุรินจิ → ตลาดฮิโรเมะ → ท าอากาศยานโคจิเรียวมะ → ท าอากาศยานฮาเนดะ
1ภายในเมืองโคจิ
รถยนต (ประมาณ 20 นาที)
2วัดชิคุรินจิ
วัดช่ือดังแถวหน าของโทสะ เป ดในป 724 ภายใต คําบัญชาของจักรพรรดิโชมุ โดยพระเกียวคิให ทําตามแบบเขาอ ูไถของจีน
ที่น่ีไม เคยขาดผ ูคนในฐานะวัดอันดับท่ี 31
เส นทางจาริกแสวงบุญจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 88 แห งของชิโกกุ นอกจากจะมีหอหลักเป นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติแล ว ภายในอาคารสมบัติมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู 17 องค โดย
ทั้งหมดนั้นได รับการแต งตั้งเป นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติ
รถยนต (ประมาณ 20 นาที)
3ตลาดฮิโรเมะ
ตลาดท่ีมีบรรยากาศแบบ "หม ูบ านร านแผงลอย"
อันเต็มไปด วยผู คนท องถิ่นตลอดเวลา
ท่ีนี่เป นยิ่งกว าตลาด โดยรวบรวมร านค ามากกว า 60 ร านซึ่งมีความพิเศษเฉพาะตัว ทั้งร านอาหารท่ีสามารถสัมผัสกับรสชาติของเมืองโทสะ, ร านขายปลาสดใหม , ร านสินค าเบ็ดเตล็ดที่มีเอกลักษณ และอื่นๆ
รถยนต (ประมาณ 30 นาที)
4ท าอากาศยานโคจิเรียวมะ
คร่ืองบิน (1 ชม. 20 นาที)
5ท าอากาศยานฮาเนดะ
SHARE ON: