VISITKOCH JAPAN

SHARE
SHARE ON:

ข้อมูลการเดินทาง

เกาะชิโกกุเป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่รวมตัวกันเป็นโครงสร้างของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสี่เกาะสำคัญร่วมกับเกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู เกาะคิวชู และถือเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาเกาะสำคัญเหล่านี้ เกาะชิโกกุเชื่อมต่อกับเกาะฮอนชูด้วยสะพาน 3 แห่ง ง่ายต่อการเข้าถึงจากภูมิภาคคันไซและภูมิภาคจูโกคุ จังหวัดโคจิกินอาณาบริเวณเกือบครึ่งท่อนล่างของเกาะชิโกกุ หากเดินทางด้วยเครื่องบิน จะใช้เวลาประมาณ 80 นาทีจากโตเกียว และประมาณ 45 นาทีจากโอซาก้า

การเดินทาง&แผนที่

การเดินทางจากสนามบิน

 • ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

  สถานีซันโนะมิยะ

  สถานีโคจิ

  BUSรถบัสสนามบิน

  BUSรถบัสด่วนพิเศษ

เครื่องบิน

 • สนามบินฮาเนดะ

  สนามบินโคจิเรียวมะ

  AIRPLANEประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (1 วัน 10 เที่ยวบิน)

 • สนามบินโอซาก้า

  สนามบินโคจิเรียวมะ

  AIRPLANEประมาณ 45 นาที (1 วัน 6 เที่ยวบิน)

 • สนามบินนาโงย่า

  สนามบินโคจิเรียวมะ

  AIRPLANEประมาณ 1 ชั่วโมง (1 วัน 2 เที่ยวบิน)

 • สนามบินฟุกุโอกะ

  สนามบินโคจิเรียวมะ

  AIRPLANEประมาณ 50 นาที (1 วัน 2 เที่ยวบิน)

 • สนามบินนาริตะ

  สนามบินโคจิเรียวมะ

  AIRPLANEประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที (1 วัน 1 เที่ยวบิน)

 • ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

  สนามบินโคจิเรียวมะ

  AIRPLANEประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที (1 วัน 1 เที่ยวบิน)

รถไฟฟ้า

 • สถานีชินโอซาก้า

  เปลี่ยนขบวนที่สถานีโอคายาม่า

  สถานีโคจิ

  TRAINชินคันเซ็น ประมาณ 45 นาที

  TRAINรถด่านพิเศษ ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

 • สถานีฮิโรชิม่า

  เปลี่ยนขบวนที่สถานีโอคายาม่า

  สถานีโคจิ

  TRAINชินคันเซ็น ประมาณ 40 นาที

  TRAINรถด่านพิเศษ ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

 • สถานีทาคามัทสึ

  สถานีโคจิ

  TRAINรถด่านพิเศษ ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

 • สถานีทาคามัทสึ

  เปลี่ยนขบวนที่สถานีทาโดทสึ

  สถานีโคจิ

  TRAINรถด่านพิเศษ ประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที

รถบัส

 • สนามบืนนานาชาติคันไซ

  สนามบินโอซาก้า

  สถานีชินโอซาก้า

  สถานีโคจ

  BUSรถบสั ประมาณ50นาที

  BUSรถบสั ประมาณ30นาที

  BUSรถบสั ประมาณ4ชวั่โมง50นาที

 • สถานีซันโนะมิยะ

  สถานีโคจ

  BUSรถบสั ประมาณ3ชวั่โมง50นาที

 • ศนูย์รถบสัฮิโรชิม่า

  เปลี่ยนขบวนที่สถานีโอคายาม่า

  สถานีโคจ

  BUSรถบสั ประมาณ1ชวั่โมง30นาที

  BUSรถบสั ประมาณ2ชวั่โมง20นาที

 • สถานีโทคุชิม่า

  สถานีโคจ

  BUSรถบสั ประมาณ2ชวั่โมง50นาที

 • สถานีทาคามัทสึ

  สถานีโคจ

  BUSรถบสั ประมาณ2ชวั่โมง

 • สถานีทาคามัทสึ

  สถานีโคจ

  BUSรถบสั ประมาณ2ชวั่โมง30นาที

ระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดโคจิ

รถรางภายในเมืองโคจิ

แผนที่เส้นทาง

 • อิโนะ

  อาเคโบโนะโจ
  ฮิกาชิมาจิ

  ฮาริมายะบาชิ

  เคระโดริ

  โกะเมนมาจิ

  ตั๋วรถไฟ 1 วัน พื้นที่ภายในเมืองอัตราเดียว 500 เยน ทุกพื้นที่ 1,000 เยน

 • อิโนะ

  อาเคโบโนะโจ
  ฮิกาชิมาจิ

  ฮาริมายะบาชิ

  สถานีโคจิ

  ตั๋วรถไฟ 1 วัน พื้นที่ภายในเมืองอัตราเดียว 500 เยน ทุกพื้นที่ 1,000 เยน

 • อิโนะ

  อาเคโบโนะโจ
  ฮิกาชิมาจิ

  ฮาริมายะบาชิ

  ซันบาชิโดริ
  โกะโจเมะ

  ตั๋วรถไฟ 1 วัน พื้นที่ภายในเมืองอัตราเดียว 500 เยน ทุกพื้นที่ 1,000 เยน

รถไฟไปทางทิศตะวันตก
รถไฟไปทางทิศตะวันออก
ภายในเมืองโคจิ (MYยูบัส)

แผ่นพับ

 • JR สถานีโคจิ

   

   

   

  ชิคุรินจิ

   

   

   

  คัตสึระฮามะ

 • คัตสึระฮามะ

   

   

   

   

   

  ชิคุรินจิ

   

   

  JR สถานีโคจิ

รถบัสไปทางทิศตะวันตก
รถบัสไปทางทิศตะวันออก
SHARE ON: